Urban Childhoods

What’s to eat? Women, children and the urban food environment: the case of Addis Ababa

Global Urban Sustainability , Urban Childhoods , Urban Food and Agriculture

Food and nutrition security is a cornerstone for achieving global sustainable development. In Africa’s rapidly growing cities, unemployment and widespread poverty currently leads to high levels of food and nutrition insecurity for a large share of the population.


Continue reading

ARWIDSSON TALKS – Barns rätt till staden

Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Podcast in Swedish) Stillasittande och psykisk ohälsa men också leklust och medskapande. Vad betyder stadsplanering och utemiljöer för barn och unga och vilka utmaningar står världens barn inför när det gäller deras hälsa och välbefinnande? Med Lena Jungmark…


Continue reading

The Teenager City

play movie
Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Design

(Video in Swedish) Lena Jungmark, landskapsarkitekt och nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium, pratar om tonåringarnas plats i staden, under Lunchskap Tema Tonårsstaden den 26 augusti 2022.

Child-Friendly Environments—What, How and by Whom?

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Mobility

The socio-physical qualities of built environments are, in several ways, of imperative importance for children growing up. The Child-Friendly Cities initiative by UNICEF, an implementation of the UN Convention on the Rights of the Child, has made local…


Continue reading

Rural areas and immigrant-dense urban areas – Two perspectives on inequality

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Report in Swedish) Trots ökad sysselsättning minskar levnadsstandarden i invandrartäta områden visar en rapport från Agrifood Economics Centre.


Continue reading

Children’s encounters with animals in everyday life

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

(Article and report in Swedish) Hur möter barn och ungdomar djur i vardagslivet? Och hur kan vi ta hänsyn till deras behov av att möta och umgås med djur? I en rapport från framtidsplattformen SLU Future One Health…


Continue reading

Barnen och den urbana normen

play movie
Governance , Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods

(Videos in Swedish) Den täta staden är idag ett mycket starkt stadsplaneideal som man kan kalla den urbana normen. Vad får detta för konsekvenser för våra barn och de miljöer de vistas i?

’Barn Plats Lek Stad’ – strategies for child-friendly urban planning

play movie
Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

(Video and book in Swedish) Tankesmedjan Movium vid SLU har släppt en ny bok med titeln Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering. – Ska vi lyckas skapa ett hållbart samhälle måste barns och ungas perspektiv…

Teaching with the sky as the ceiling – positive effects when children and teaching move outdoors

Method Development , Urban Childhoods , Urban Landscapes and Forests

Schools that relocate the classroom outdoors can expect a large number of positive effects. In addition to reducing the spread of infection, research shows that teaching conducted outdoors rapidly improves the pupils’ concentration, working memory and motivation to…


Continue reading

How big should a schoolyard or preschoolyard be?

Social Inclusiveness and Health , Urban Childhoods , Urban Design

(Article in Swedish.) Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa utemiljöers storlekar presenteras…


Continue reading

Development of playscapes for children’s nature encounters

Urban Childhoods , Urban Ecosystem Services , Urban Landscapes and Forests

(Report in Swedish) I projekt efter projekt där lekmiljöer för barn skall iordningställas så ser vi hur leken undermineras genom att ytor med naturmark decimeras, vegetationen hålls tillbaka och konstgjorda material ersätter natur. Mot denna utveckling behövs nya…


Continue reading

The children’s voices about the city as a living environment for themselves

Global Urban Sustainability , Urban Childhoods

As part of the preparation for the Healthy Urban Childhoods summit 2019, SLU Urban Futures funded a project where children and young people from Sweden and around the world shared questions and messages on urban health for the…


Continue reading

Co-creation!

Do you miss something here? Would you like to contribute? Please let us know: urbanfutures@slu.se